Visie en missie

Kinderopvang “ ’t Ballonneke” is realisator en gangmaker van kwaliteitsvolle opvang, in het Land van Beveren, voor alle kinderen die het nodig hebben.

 

Met onze dienstverlening spelen we in op de behoefte aan kinderopvang in zijn verschillende vormen:

  • Voorschoolse kinderopvang: kinderen tussen 0 jaar en de leeftijd dat ze naar de basisschool gaan, kunnen terecht in onze kinderdagverblijven of bij de Dienst voor opvanggezinnen.
  • Naschoolse opvang: kinderen uit het basisonderwijs kunnen voor opvang voor- en naschools, op schoolvrije dagen, woensdagnamiddagen en tijdens schoolvakanties terecht in de buitenschoolse opvang of bij de Dienst voor opvanggezinnen.
  • Inclusieve kinderopvang: in onze dienstverlening voor- en naschoolse opvang hebben wij structurele plaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • Thuisopvang Zieke Kinderen: zieke kinderen in Groot-Beveren tussen 0 en 12 jaar kunnen gedurende maximaal 8 dagen per kind en per maand gebruik maken van onze dienst Thuisopvang Zieke Kinderen.
  • Occasionele en flexibele opvang: ouders die in een acute noodsituatie verkeren, kunnen beroep doen op occasionele opvang voor kinderen in Groot-Beveren van 0 tot 12 jaar.  Tevens bieden wij flexibele opvang aan in sommige locaties.

Visie over ons pedagogisch beleid 

Het kind centraal
Wij streven naar een optimale zorg en begeleiding op maat van elk kind. Ook kinderen met specifieke noden krijgen de passende zorg en aandacht. Door een continue zorg, gegeven door een beperkt aantal mensen, creëren we een veilige en geborgen sfeer, waaruit een basisvertrouwen groeit zodat kinderen zich kunnen hechten. Wij stellen welbevinden, betrokkenheid van de kinderen, in de binnen- en buitenspeelruimten, centraal als belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.

Verbondenheid
Wij leren kinderen respectvol omgaan met elkaar en bereiden hen zo voor op onze diverse samenleving.

Kleinschaligheid
Ongeacht de grootte van kinderopvang ” ’t Ballonneke” staan toegankelijkheid en kleinschaligheid centraal. Omwille van de uitgestrektheid van het grondgebied van het Land van Beveren, organiseren we lokale, kleinschalige initiatieven met aangepaste groepsgrootte binnen een huiselijke sfeer.

Visie op onze participatie en betrokkenheid van gezinnen 

Diversiteit
Onze opvang is laagdrempelig zodat alle gezinnen zich welkom voelen met hun eigen mogelijkheden, cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, een geloof- en levensovertuiging.. We werken actief met deze diversiteit, vertrekkend vanuit de gelijkenissen en met waardering voor alle aspecten van ieders identiteit.

Gezinnen als belangrijkste partners
We werken nauw samen met de gezinnen die gebruik maken van onze opvang. Door zorg en opvoeding te delen, verlagen we de druk op gezinnen. We bouwen met ouders een vertrouwensrelatie op door in te zetten op een open en eerlijke dialoog, vertrekkend vanuit onze doelstellingen, waarbij respectvolle communicatie centraal staat. Participatie van de gezinnen ervaren we als basis voor onze werking.

Visie op medewerkers

Gedreven medewerkers maken het verschil
Doorheen ons medewerkersbeleid zetten we in op kundige medewerkers die blijk geven van vakbekwaamheid, een kindvriendelijke houding en samenwerkingscompetenties. In onze wervings- en selectieprocedure van medewerkers staan we open voor diversiteit. We zetten in op een diverse samenstelling van onze medewerkersgroep. We geven onze medewerkers ontplooiingskansen, vertrekkend vanuit respect voor ieders kwaliteiten en groeimogelijkheden. We stimuleren hen om hun talenten en competenties op een creatieve manier in te zetten voor het bereiken van onze beleidsdoelen. Via inscholing, vorming, duidelijke afspraken, transparante doelstellingen… dagen we medewerkers waarderend uit om te groeien en in te spelen op de veranderde noden en behoeften in de organisatie en maatschappij.

Visie op omgeving 

Een belangrijke maatschappelijke functie
Kinderopvang ” ’t Ballonneke” is zich bewust van zijn belangrijke maatschappelijke functie : we delen de opvoeding van kinderen, dragen bij tot verbondenheid en gelijke kansen tot maatschappelijke participatie. Door onze dienstverlening worden we voortdurend uitgedaagd om in voeling te blijven met de sociale omgeving. We volgen de maatschappelijke evoluties van nabij op en spelen soepel in op de lokale noden in de kinderopvang, in samenwerking met de buurt, lokale partners, het gemeentelijke bestuursniveau, andere voorzieningen en diensten.

CONTACT

St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be