Visie en missie

Kinderopvang “ ’t Ballonneke” is realisator en gangmaker van kwaliteitsvolle opvang, in het Land van Beveren, voor alle kinderen die het nodig hebben.

 

Met onze dienstverlening spelen we in op de behoefte aan kinderopvang in zijn verschillende vormen:

  • Voorschoolse kinderopvang: kinderen tussen 0 jaar en de leeftijd dat ze naar de basisschool gaan, kunnen terecht in onze kinderdagverblijven of bij de Dienst voor opvanggezinnen.
  • Naschoolse opvang: kinderen uit het basisonderwijs kunnen voor opvang voor- en naschools, op schoolvrije dagen, woensdagnamiddagen en tijdens schoolvakanties terecht in de buitenschoolse opvang of bij de Dienst voor opvanggezinnen.
  • Inclusieve kinderopvang: in onze dienstverlening voor- en naschoolse opvang hebben wij structurele plaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • Thuisopvang Zieke Kinderen: zieke kinderen in Groot-Beveren tussen 0 en 12 jaar kunnen gedurende maximaal 8 dagen per kind en per maand gebruik maken van onze dienst Thuisopvang Zieke Kinderen.
  • Occasionele en flexibele opvang: ouders die in een acute noodsituatie verkeren, kunnen beroep doen op occasionele opvang voor kinderen in Groot-Beveren van 0 tot 12 jaar.  Tevens bieden wij flexibele opvang aan in sommige locaties.

Het kind centraal
Wij eerbiedigen de rechten gewaarborgd door ‘het verdrag inzake de rechten van het kind’ en streven naar een optimale zorg en begeleiding op maat van elk kind.
Door een continue zorg, gegeven door een beperkt aantal mensen, creëren we een veilige en geborgen sfeer, waaruit een basisvertrouwen groeit zodat kinderen zich kunnen hechten. Wij stellen welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, in de binnen- en buitenspeelruimten, centraal als belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. .

Diversiteit
Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht hun cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, ontwikkelingsniveau, geloof of levensovertuiging van de ouders. We kiezen ervoor om deze diversiteit actief en vanuit een positieve ingesteldheid tegemoet te treden. Wij leren kinderen omgaan met ieders verschillen en vanuit deze ervaringen hen voor te bereiden op onze diverse samenleving.

We zorgen ervoor dat kinderen met specifieke noden de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.
Als organisatie streven we naar een divers personeelsbeleid, waarbinnen kansengroepen een plaats krijgen.

Ouders als belangrijkste partners
We willen nauw samenwerken met de kinderen en ouders die beroep doen op onze opvanginitiatieven. Er wordt gekozen voor een open en eerlijke dialoog met onze gebruikers, waarbij respect voor ieders mening centraal staat. Participatie van zowel kinderen als ouders wordt ervaren als een verrijking voor onze dienstverlening.

Kleinschaligheid
Ongeacht de grootte van kinderopvang ‘t Ballonneke blijft kleinschaligheid een centraal element. Gezien de uitgestrektheid van het grondgebied van het Land van Beveren, organiseren we kleinschalige initiatieven aangepast aan de lokale noden. Die kleinschaligheid wordt ook geprojecteerd op de groepsgrootte.

Een bijzondere maatschappelijke functie
Kinderopvang ’t Ballonneke is zich bewust van zijn bijzondere maatschappelijke functie.Door de aard van onze dienstverlening blijven we in voeling met de sociale omgeving. De maatschappelijke evoluties worden van nabij opgevolgd en we trachten, in samenwerking met onze lokale partners, soepel in te spelen op de lokale noden in de kinderopvang.

Gedreven medewerkers maken het verschil
Door een selectief wervingsbeleid trekken we kundige medewerkers aan die blijk geven van opvoedkundige bekwaamheid en een kindvriendelijke houding.
We willen onze medewerkers voldoende ontplooiingskansen geven, vertrekkend vanuit respect voor ieders kwaliteiten en beperkingen. We stimuleren hen om hun talenten en competenties op een creatieve manier in te zetten voor het bereiken van onze beleidsdoelen.

Er wordt voorzien in vorming van het personeel met als doel voldoende te kunnen inspelen op de permanent veranderende noden en behoeften in een continu evoluerende maatschappij.

Een gedegen kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om op een systematische wijze de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, alsook de werking van de verschillende diensten, te bepalen, te plannen, bij te sturen en te beheersen. Kinderopvang ‘t Ballonneke realiseert deze opdracht binnen het reglementair kader en vanuit het streven naar een permanente kwaliteitszorg.

CONTACT

St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be