Huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf

1.Algemene informatie

1.1 Missie en visie

Kinderopvang “ ’t Ballonneke” is realisator en gangmaker van kwaliteitsvolle opvang, in het Land van Beveren, voor alle kinderen die het nodig hebben.

Het kind centraal
Wij eerbiedigen de rechten gewaarborgd door ‘het verdrag inzake de rechten van het kind’ en streven naar een optimale zorg en begeleiding op maat van elk kind. Door een continue zorg, gegeven door een beperkt aantal mensen, creëren we een  veilige en geborgen sfeer, waaruit een basisvertrouwen groeit zodat kinderen zich kunnen hechten. Wij stellen welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, in de binnen- en buitenspeelruimten, centraal als belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.

Diversiteit
Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht hun cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, ontwikkelingsniveau of geloof – of levensovertuiging van de ouders. We kiezen ervoor om deze diversiteit actief en vanuit een positieve ingesteldheid tegemoet te treden. Wij leren kinderen omgaan met ieders verschillen en vanuit deze ervaringen hen voor te bereiden op onze diverse samenleving.
We streven er naar dat kinderen met specifieke noden de passende zorg en aandacht krijgen. Als organisatie werken we aan een divers personeelsbeleid, waar ook kansengroepen een plaats krijgen.

Ouders als belangrijkste partners
We willen nauw samenwerken met de kinderen en ouders die beroep doen op onze opvanginitiatieven. Er wordt gekozen voor een open en eerlijke dialoog met onze gebruikers, waarbij respect voor ieders mening centraal staat. Participatie van zowel kinderen als ouders wordt ervaren als een verrijking voor onze dienstverlenings-processen.

Kleinschaligheid
Ongeacht de grootte van kinderopvang ‘t Ballonneke blijft kleinschaligheid een centraal element. Gezien de uitgestrektheid van het grondgebied van het Land van Beveren, organiseren we kleinschalige initiatieven aangepast aan de lokale noden.  Die kleinschaligheid wordt ook geprojecteerd op de groepsgrootte.

Een bijzondere maatschappelijke functie
Kinderopvang ’t Ballonneke is zich bewust van zijn bijzondere maatschappelijke functie. Door de aard van onze dienstverlening blijven we in voeling met de sociale omgeving.  De maatschappelijke evoluties worden van nabij opgevolgd en we trachten, in samenwerking met onze lokale partners, soepel in te spelen op de lokale noden in de kinderopvang.

Gedreven medewerkers maken het verschil
Door een selectief wervingsbeleid trekken we kundige medewerkers aan die blijk geven van opvoedkundige bekwaamheid en een kindvriendelijke houding.
We willen onze medewerkers voldoende ontplooiingskansen geven, vertrekkend vanuit respect voor ieders kwaliteiten en beperkingen. We stimuleren hen om hun talenten en competenties op een creatieve manier in te zetten voor het bereiken van onze beleidsdoelen. Er wordt voorzien in vorming van het personeel met als doel voldoende te kunnen inspelen op de permanent veranderende noden en behoeften in een almaar in evolutie zijnde maatschappij.

Een gedegen kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om op een systematische wijze de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, alsook de werking van de verschillende diensten te bepalen, te plannen, bij te sturen en te beheersen. Kinderopvang ‘t Ballonneke realiseert deze opdracht binnen het reglementair kader en met oog voor het streven naar een permanente kwaliteitszorg.

1.2 Organisator kinderopvang ’t Ballonneke

Kinderopvang ’t Ballonneke is vergund door Kind en Gezin en staat onder leiding van directeur mevr. Daman Christel.
Rechtsvorm: VZW – Ondernemingsnummer: 0441.286.058
Het opvangaanbod van kinderopvang ’t Ballonneke bestaat uit:

 • 2 opvanglocaties groepsopvang (zie 1.3)
 • Gezins- en groepsopvang
 • 7 opvanglocaties buitenschoolse opvang
 • Thuisoppas Zieke Kinderen

Het centraal aanspreek- en informatiepunt voor alle diensten:
Adres : Sint-Elisabethstraat 64 , 9120 Melsele
Tel: 03/755 26 36 – Fax: 03/755 58 22
Email: in**@vz***********.be
Website: www.vzwballonneke.be

De organisator en de verantwoordelijken zijn rechtstreeks te bereiken:
Directie: di******@vz***********.be
Gezinsopvang: op************@vz***********.be
Groepsopvang: ki***************@vz***********.be
Buitenschoolse opvang: bu************@vz***********.be
Kwaliteitscoördinator: kw*******@vz***********.be

Briefwisseling voor het organiserend bestuur richt je aan VZW ’t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele, t.a.v. Raad Van Bestuur.
Directeur Christel Daman is telefonisch best te bereiken op maandag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.

1.2.1    Gezinsen groepsopvang

Als organisator gezins- en groepsopvang zijn we vergund voor 120 opvangplaatsen, verspreid over Groot-Beveren, voor kinderen van 0 jaar t.e.m. de basisschool.
We verzekeren opvang tussen 6u30 en 18u30, tenminste 220 werkdagen per jaar.
Verantwoordelijke: Wendy Cleys – Tel: 03/755.26.36

1.2.2    Opvanglocaties buitenschoolse opvang

De opvanglocaties buitenschoolse opvang staan open voor schoolgaande kinderen vanaf 2,5 jaar t.e.m. de basisschool.

Locatie Adres Telefoon
De Speelmicroob Stationsstraat 7,  9120 Beveren 0475/27.09.02
Het Speelkasteel Eglantierlaan 1/1,  9120 Beveren 0473/93.09.32
De Knuffelark Sint-Elisabethstraat 38,  9120 Melsele 03/755.65.05 – 0479/93.36.79
Pleziereiland Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele 0477/44.71.98
Het Ravotterspaleis Nieuwe Baan 6, 9120 Vrasene 03/755.71.86 – 0473/93.17.40
De Speelmolen Molenstraat 60A, 9130 Kieldrecht 03/772.64.12 – 0472/22.53.54
Het Speelfort Sint-Laurentiusstraat 17A, 9130 Verrebroek 03/773.48.88 – 0479/80.74.96

 

Verantwoordelijken: Griet Beck, Jani Maes, Carmen Van Hoof en Stephanie Toté – Tel: 03/755.26.36

1.2.3    Thuisoppas Zieke kinderen

Voor zieke kindjes tot 12 jaar uit de regio Groot-Beveren bieden we thuisoppas aan. De aanvraag voor thuisoppas kan je telefonisch doen tussen 7u00 en 19u00  op het nummer 03/755.26.36.
Een kinderbegeleider verzorgt je kindje bij jou thuis. Voor thuisoppas moet je voor elke dag en voor elk aanwezig kind een doktersattest voorleggen, waarop vermeld staat dat thuisoppas noodzakelijk is. Zonder doktersattest krijgen wij geen subsidie voor de opvang bij jou thuis en kom je niet meer in aanmerking voor een volgende thuisopvang. Per kind kan je maximum 8 dagen per maand beroep doen op de thuisoppas. Dit gedurende maximum 9 uur per dag, ter plaatse bij jou thuis, exclusief de verplaatsingstijd van de kinderbegeleider.
Voor thuisoppas betaal je een tarief afhankelijk van je inkomen.  Hiervoor hebben we je meest recente aanslagbiljet of een attest inkomenstarief nodig. Naast deze bijdrage betaal je een vergoeding voor de vervoerskosten voor de afstand tussen de Sint-Elisabethstraat 64 in Melsele en het adres waar de thuisoppas plaatsvindt. Voor een halve dag (< 5 uur) betaal je 60% van de bijdrage. De verplaatsingstijd van de kinderbegeleider telt mee in de opvangtijd. Het doktersattest, je aanslagbiljet/attest inkomenstarief en een attest gezinssamenstelling bezorg je aan de kinderbegeleider, of ten laatste binnen de 5 werkdagen, per post, persoonlijk in de Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele of per e-mail (in**@vz***********.be). Vanaf het moment dat wij alle nodige documenten hebben ontvangen, kan je opnieuw gebruik maken van onze dienst thuisoppas.

1.3 Groepsopvang ’t Ballonneke

1.3.1. Opvanglocatie Sint-Elisabethstraat 64

Opvangcapaciteit: 60 kindjes
Adres: Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele
Tel: 03/755.26.36
Verantwoordelijke: Inge Vercauteren
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 6:00-20-00

1.3.2.  Ruimere openingsmomenten

Als je kindje in de locatie in de Sint Elisabethstraat aanwezig is tussen 6u en 7u of tussen 18u en 20u, maak je gebruik van onze ruimere openingsmomenten. Deze dienstverlening wordt bij voorrang aangeboden aan gezinnen die daar behoefte aan hebben doordat hun professionele activiteiten plaatsvinden buiten de reguliere openingsuren. Daarom vragen we een attest van de werkgever om deze voorrang te staven. Je dient steeds in te schrijven voor opvang tijdens ruimere openingsmomenten.
Voor wie op een systematische manier gebruik maakt van de opvang vòòr 7u of na 18u, wordt dit opgenomen in het opvangplan.
Wie sporadisch  gebruik maakt van de ruimere openingsmomenten, kan dit ten laatste de werkdag voordien tot 15u30 via mail aanvragen (ki***************@vz***********.be).
Indien je je kindje komt halen na 18u, zonder in te schrijven, of als je het aangevraagde afhaaluur voor avondopvang overschrijdt, betaal je 25% van je inkomenstarief.
Een aangevraagde ochtendopvang kan je kosteloos annuleren tot één uur voor het aangevraagde uur. Bij inschrijving krijgen ouders die gebruik zullen maken van de ochtendopvang een GSM-nummer dat enkel voor dit doel kan gebruikt worden. De oproep zal niet beantwoord worden, maar je kan een bericht inspreken of een sms versturen.
Een aangevraagde avondopvang kan je steeds kosteloos annuleren.
Voor kindjes die vòòr 7 uur komen, kan je zelf een ontbijt meebrengen.
Tijdens de avondopvang krijgt je kindje een broodmaaltijd.  Een flesje dien je indien nodig wel zelf te voorzien.
Je betaalt bij een opvang van minder dan 11 uur tussen 6 en 20 uur het inkomenstarief.  Bij een opvang tussen 6u en 20u die 11 uur of langer duurt, betaal je 160% van het inkomenstarief.
Om de draagkracht van je kindje niet te overschrijden, vermijd je extreem lange aanwezigheid in de opvang.
We kiezen er omwille van de draagkracht ook voor  om een vaste begeleider in te zetten voor onze ochtend- en avondopvang. We volgen het welbevinden, de betrokkenheid en draagkracht op. Bij bezorgdheden nemen we dit op met de ouders en zoeken we samen naar een oplossing.

1.3.3.   Opvanglocatie De Poenjaard

Opvangcapaciteit: 37 kindjes
Adres: Dweerse Kromstraat 26, 9120 Melsele

Groep Telefoonnummer
Gele ballon 03/750.24.31
Groene ballon 03/750.24.32
Rode ballon 03/750.24.33
Blauwe ballon 03/750.24.34
Vóór 7u30 en na 17u30 03/750.24.33 of 03/750.24.34
Verantwoordelijke 03/750.24.30

 

Verantwoordelijke: Stephanie Toté, dagelijks enkele uren aanwezig in De Poenjaard.

Voor alle vragen i.v.m. opvangvragen, plaatsing van kinderen en wachtlijst kan je bij verantwoordelijke Inge Vercauteren terecht.
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 7u00-18u00

1.3.4.   Dringende opvangplaatsen

We houden een dringende kinderopvangplaats vrij voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang omwille van één van volgende redenen:

 • De ouder werkt niet en vindt plots werk.
 • De ouder werkt niet en start plots met een opleiding.
 • Er is een acute crisis in het gezin.
 • Het gezin kan buiten zijn wil niet meer gebruik maken van eerdere opvangmogelijkheden.

Bij inschrijving wordt een opvangovereenkomst voor een dringende opvangplaats opgemaakt en een inlichtingenfiche ingevuld. Indien je de  opvangdagen op dit moment nog niet kan vastleggen, kan je deze per mail aanvragen en worden deze door ons bevestigd.
Wij passen ook bij dringende opvangplaatsen ons wenbeleid toe. Wanneer dit uitzonderlijk niet mogelijk is wordt je kind extra opgevolgd. Je bezorgt ons voor de start van je kindje wel zeker informatie over het slaapritueel, eten, gezondheid en de algemene omgang met je kindje. Een waarborg wordt enkel aangerekend bij langer durende invulling van een dringende opvangplaats. We volgen het welbevinden, de betrokkenheid en draagkracht van je kind op. Bij bezorgdheden nemen we dit op met de ouders en zoeken we samen naar een oplossing voor het kind en de ouders.

1.3.5.   Sluitingsdagen

De jaarlijkse sluitingsdagen delen we vóór het begin van een nieuw kalenderjaar schriftelijk mee. Je kan deze ook raadplegen op onze website.

1.4.   Bereikbaarheid

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 07u00-19u00 op het nummer 03/755.26.36. Als de verantwoordelijke van je opvanglocatie afwezig is, noteert de onthaalmedewerker je gegevens. De verantwoordelijke contacteert je zo snel mogelijk terug. Ze is ook bereikbaar op het e-mailadres ki***************@vz***********.be.

Tussen 10u30 en 14u00 hebben kinderbegeleiders al hun aandacht nodig om de veiligheid van de kinderen tijdens de eet- en slaapsituatie te bewaken. Daarom schakelen we gedurende deze periode niet door naar de groep van je kindje. Indien nodig vragen wij de begeleiding om jou terug te bellen. Ook gezinnen van de Poenjaard vragen we om tussen deze uren enkel naar het onthaal (Sint Elisabethstraat) te bellen (03 755 26 36).

Buiten de openingsuren kan je in uitzonderlijke noodgevallen een e-mail versturen naar volgend e-mailadres: di******@vz***********.be.

1.5.  Contactgegevens Kind en Gezin

Adres hoofdkantoor: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Kind en Gezin-lijn: 078/15.01.00
Contact via contactformulier website: https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
E-mail adres: in**@ki*********.be

1.6.   Verzekeringen

Kinderen die opgevangen worden in de groepsopvang zijn tijdens de opvang verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen (polisnr. 45047980)
Van zodra de ouders aanwezig zijn, valt het kind onder de verantwoordelijkheid van de ouder. Broertjes of zusjes die meekomen bij het brengen of halen blijven onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Verzekeringsmaatschappij: Ethias – Zetel voor Vlaanderen
Adres: Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Tel: 011/28.21.11 – Fax: 011/28.20.20

Kinderopvang ’t Ballonneke is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde voorwerpen en/of kledij. Voor de gebouwen is er een brandpolis (polisnr. 38126207) voorzien. Het personeel is verzekerd tegen arbeidsongevallen (polisnr. 45047980) en Burgerlijke Aansprakelijkheid (polisnr. 45038726).

1.7.   Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek omvat ons kwaliteitsbeleid, procedures en evaluaties.nJe kan het kwaliteitshandboek na aanvraag bij de verantwoordelijke steeds inkijken in het bureau van de kwaliteitscoördinator.

1.8.   Wijzigingen in het huishoudelijk reglement

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement in het nadeel van de ouders delen we minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk mee. Je ondertekent voor ontvangst en kennisneming. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, heb je het recht om binnen de twee maanden na ontvangst van de wijzigingen, de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding.

 

2.      Beleid

2.1.     Aanbod

In beide opvanglocaties bieden we opvang aan voor kindjes van 0 jaar tot zij naar de basisschool gaan. Per 8 aanwezige kinderen voorzien we 1 kinderbegeleider. In opvanglocatie Sint-Elisabethstraat 64 bieden we opvang in 4 babygroepen, 3 lopergroepen en 1 peuterafdeling. In opvanglocatie de Poenjaard vangen we kindjes op in 2 babygroepen en 2 loper-peutergroepen. Elke groep heeft één of twee vaste kinderbegeleiders. Doorschuiven gebeurt gekoppeld aan het vertrek van kindjes naar de kleuterschool. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van je kindje, met de slaapbehoefte en met het opvangplan. Wij staan open voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Deze kinderen hebben door medische of psychosociale problemen extra zorg nodig (zie 2.1.1).

2.1.1.   Specifieke zorgbehoefte

Als je kind door medische of psychosociale problemen extra zorg nodig heeft, kunnen we een dossier voor specifieke zorgbehoefte aanvragen bij Kind en Gezin. Dit betekent dat wij extra subsidies krijgen om jouw kind de zorgen te kunnen geven die het nodig heeft. We gaan samen met jullie na welke aangepaste zorg en ondersteuning we kunnen realiseren in de opvang. Rekening houdend met de draagkracht van je kind en de begeleiding, de opvangfrequentie en de groepsgrootte, trachten wij een antwoord te bieden op jullie opvangvraag.

Voor de aanvraag van het dossier hebben we een attest van een professioneel deskundige nodig waarin uitleg gegeven wordt over de problematiek van je kind. Dit attest wordt onder gesloten omslag overgemaakt aan de adviserend geneesheer van Kind en Gezin. Op basis van die informatie zal Kind en Gezin het dossier goedkeuren of afwijzen. Als we voor je kind een dossier specifieke zorgbehoefte hebben, betaal je geen reservatiekosten voor medische onderzoeken of consultaties gerelateerd aan de specifieke zorgbehoefte. Bezorg het attest van de professioneel deskundige binnen de 5 werkdagen aan de kinderbegeleider.

2.2.     Inschrijving en opname

2.2.1.   Behandeling van de opvangvraag

Bij aanvraag schrijven we je kindje in op de wachtlijst. De aanvraag kan telefonisch, schriftelijk, persoonlijk, via mail of via onze website gebeuren. Voor een vlot verloop van de opvang is het noodzakelijk dat je kindje gemiddeld 2 opvangmomenten per week aanwezig is in de opvang. Dit geldt ook bij een (periodiek) wisselend opvangplan. Je bent pas zeker van een opvangplaats na opvangbevestiging en betaling van de waarborg. Je betaalt dit bedrag als waarborg voor het naleven van volgende afspraken in het huishoudelijk reglement: schriftelijke reservatie van je opvangplaats, betalen van facturen  en opzeg van je opvangplan. Je krijgt het volledig bedrag terug na betaling van je laatste factuur. Indien bij het beëindigen van de opvang niet alle facturen betaald zijn, wordt het niet betaalde bedrag afgetrokken van de waarborg. Indien het openstaande bedrag groter is dan de waarborg, wordt de volledige waarborg ingehouden. Als je de opvang vóór de start annuleert, betalen we de waarborg niet terug. Bij vroegtijdige stopzetting van de opvang, loopt je opvangplan verder tijdens je opzegtermijn. Als je kindje in deze periode niet aanwezig is, wordt dit beschouwd en aangerekend als een afwezigheidsdag.

Als je een volgend kindje verwacht, waarvoor je ook opvang binnen de groepsopvang wenst, breng je de verantwoordelijke hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, zodat je aanvraag op de wachtlijst kan worden genoteerd. In elke groep vangen we maximaal 1 kind op met een (periodiek) wisselend opvangplan.Dit is enkel mogelijk als jij of je partner een attest van de werkgever kan voorleggen.

2.2.2.   Voorrangsregels

Omdat kinderopvang ’t Ballonneke subsidie inkomenstarief ontvangt van Kind en Gezin, moet minstens 20% van het totaal aantal opgevangen kinderen beantwoorden aan minstens twee voorrangsregels (1-4) of afkomstig zijn uit een kwetsbaar gezin (minstens twee kenmerken, waarvan minstens kenmerk 3, 4 of 5).

Voorrangsregels

 1. Ouders die kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken, werk te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
 2. Alleenstaanden
 3. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen < € 28 757,06
 4. Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
 5. Broers of zussen van kinderen die in gezins- of groepsopvang ’t Ballonneke0-3 jaar worden opgevangen op het moment van de aanvraag.

Kwetsbaar gezin

 1. Ouders die kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken, werk te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
 2. Alleenstaanden
 3. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen < € 28 757,06
 4. Problematische gezondheidssituatie en/of zorgsituatie:
  1. Gezinslid met handicap
  2. Gezinslid met verminderd zelfzorgvermogen
  3. Sociale of pedagogische redenen
 5. Laag opleidingsniveau: beide ouders hebben geen diploma secundair onderwijs

Na de wettelijke voorrangsregels geven we voorrang aan kinderen van personeelsleden en gezinnen die nood hebben aan ochtendopvang vóór 7u of avondopvang na 18u. Bij het plaatsen van kinderen staan we open voor alle kinderen uit onze doelgroep van 0 jaar tot de basisschool. We discrimineren niet op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Na het volgen van de voorrangsregels behandelen we de aanvragen chronologisch op aanvraagdatum, rekening houdend met de opvangvraag.

2.2.3.   Inlichtingenfiche

Voor elk opgevangen kind moet een actuele inlichtingenfiche in de opvanglocatie aanwezig zijn. Deze fiche bevat de identificatiegegevens van het kind en de ouders, bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts, specifieke aandachtspunten over de gezondheid en urgente medische informatie. Ook de personen die het kind mogen afhalen staan hierop vermeld. Door de inlichtingenfiche bij inschrijving te ondertekenen ga je akkoord met het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens. Jaarlijks krijg je samen met de wijzigingen in het huishoudelijk reglement een inlichtingenfiche waarop je eventuele wijzigingen noteert en terugbezorgt aan de verantwoordelijke. Belangrijke medische en andere informatie over je kindje geef je zo snel mogelijk door aan de kinderbegeleider of verantwoordelijke.

2.2.4.   Wennen

Vooral het begin van de opvang kan stress veroorzaken bij het kindje en het slaappatroon beïnvloeden. Daarom voorzien wij drie wenmomenten. Bij de eerste twee wenmomenten van 3 uur blijf je eerst een uurtje bij je kindje in de groep. Tijdens deze momenten kan je de kinderbegeleider op de hoogte brengen van de gewoonten en behoeften van je kindje. De kinderbegeleider geeft hierbij info over de werking en gewoonten in de groepsopvang. Na dit uurtje blijft je kindje nog een 2-tal uur zonder de ouders in de opvang. Bij voorkeur plannen we een wenmoment van 9u-11u45 of van 9u30-14u30. Als je kindje erg overstuur is, bellen we je met de vraag om je kindje eerder te komen afhalen. Bij het derde wenmoment komt je kindje een halve dag alleen naar de opvang. Voor de wenmomenten vragen we een vergoeding op basis van je inkomenstarief en de duur van het wenmoment.  Als je kindje het erg moeilijk heeft bij de wenmomenten, kan de kinderbegeleider je extra wenmomenten voorstellen.  Extra wenmomentjes kunnen ook steeds door jullie gevraagd worden.

2.3.     Brengen en afhalen

2.3.1.   Badgesysteem

In beide opvanglocaties werken we met een toegangscontrolesysteem, gekoppeld aan facturatie.  Bij start van de opvang ontvang je voor elk kind max. 3 badges waarmee je toegang hebt tot de opvanglocatie. Deze badges neem je in bruikleen. We rekenen hiervoor een waarborg aan van 10 euro per badge. Dit rekenen we aan bij de eerstvolgende factuur. Bij het beëindigen van de opvang, lever je de badges terug in en storten wij de waarborg terug.
Bij verlies of diefstal van de badge meld je dit zo snel mogelijk aan het onthaal of aan de kinderbegeleider (De Poenjaard), zodat we de badge op non-actief kunnen zetten. Je kan een nieuwe badge in bruikleen krijgen, mits het opnieuw betalen van de waarborg.
Omdat deze badges hergebruikt worden, mag je er geen kentekens op aanbrengen. Indien meerdere kindjes naar de opvang komen, kan je ter herkenning werken met een naamlintje of dergelijke.

Registratie van de aanwezigheid

Het is een wettelijke verplichting om van elk kind het breng- en afhaaluur te registreren, met handtekening van de ouders. De badge geldt als elektronische registratie en handtekening. Het openen van de deur(en) is niet voldoende om de aanwezigheid van je kindje te registreren. De registratie van het breng- en afhaaluur gebeurt door te badgen aan een aparte lezer in de hal die je betreedt na het openen van de deur(en). Je badget hier met de badge van elk kind dat je komt brengen of afhalen.

Badge vergeten?
In opvanglocatie Sint-Elisabethstraat 64 meld je je aan bij het onthaal als je de badge vergeten bent. De onthaalmedewerker zal je vragen de registratielijst te ondertekenen, ter vervanging van de elektronische registratie en handtekening. In opvanglocatie De Poenjaard vind je de registratielijst voor ondertekening aan het infobord van de groep. Als je dit nalaat, beschouwen we de door de kinderbegeleider geregistreerde aanwezigheid voor facturatie als door jou aanvaard.

2.3.2.   Enkele belangrijke afspraken

Bij inschrijving geef je door welke personen je kindje mogen komen afhalen. De verantwoordelijke noteert dit op de inlichtingenfiche van je kindje. Als een ander persoon je kindje komt afhalen, geven we je kindje niet mee zonder schriftelijke toelating van de ouders (mail, heen- en weerschriftje…).
Als er een wijziging is in de personen die je kindje mogen komen afhalen, meld je dit schriftelijk aan de verantwoordelijke. De inlichtingenfiche wordt dan aangepast.
In overleg met de kinderbegeleider kan je op elk moment je kindje brengen of halen. We respecteren hierbij de maaltijden en de rust van de kindjes. Als je kindje mee middageten eet, breng je het ten laatste om 10u30. Kindjes die na de middag toekomen en mee vieruurtje eten, komen ten laatste om 14u30.
Als je kindje hier mee een middagdutje doet, breng je het ten laatste om 11u30.  Als je tijdens het middagdutje je kindje wil afhalen, spreek je met de kinderbegeleider af of dit vóór of na het middagdutje is. We maken slapende kindjes niet wakker. Als je afgesproken hebt om je kindje te komen afhalen vóór de middagdut, maar je kindje blijkt te moe te zijn om op te blijven, zal de kinderbegeleider hem/haar toch te slapen leggen. Met de afhalende persoon zal dan afgesproken worden om later terug te komen.
Als de groep gaan wandelen is op het moment dat je kindje gebracht wordt, zal hij/zij tijdelijk in een andere groep opgevangen worden.
Kom je kindje ten laatste minstens 10 minuten voor sluitingstijd afhalen. Zo is er voldoende tijd om je in te lichten over het dagverloop. Als je laattijdig je kindje komt afhalen, vragen we om dit afhaalmoment te beperken in tijd.
In opvanglocatie Sint-Elisabethstraat 64 is er om 8u30, 15u30 en op woensdag rond 12u15 een parkeerprobleem door de drukte van de omliggende scholen.
Als de afhalende persoon onder invloed is, gaat de kinderbegeleider met deze persoon na of er een alternatief is om het kind te komen afhalen. Als de kinderbegeleider oordeelt dat het kind in gevaar verkeert als het wordt meegenomen, geeft zij het kind niet mee. Als er agressie voorkomt of het kind wordt toch meegenomen, contacteren we de politie.
Bij echtscheiding behouden beide ouders het recht om het kind te komen afhalen, tenzij er een rechterlijke uitspraak met een verblijfsregeling is. In dat geval bezorg je de verantwoordelijke een kopie van dit vonnis en mag elke ouder het kind alleen afhalen op momenten waarop het kind bij hem/haar verblijft. Als we 2 dossiers op 2 verschillende factuuradressen moeten opmaken, vult elke ouder een schriftelijke overeenkomst met opvangplan in.
De breng- en afhaalmomenten zijn vaak de drukste momenten van de dag met minder kinderbegeleiders. Als je kindje tijdens deze momenten verluierd moet worden, vragen we om dit zelf te doen. De kinderbegeleider blijft bij de andere kinderen in de speelruimte en zal je hier inlichten over het dagverloop van je kindje.
Voor de draagkracht van je kindje vermijd je best een extreem lange aanwezigheid in de opvang.

2.4.     Toegang tot alle opvangruimtes van je kind

Als ouder of als persoon die de ouderrol vervult, heb je toegang tot de lokalen waar je kind verblijft, voor zover deze aanwezigheid geen storende invloed heeft op de werking. Bezoekers worden enkel toegelaten tot de leefgroep na toestemming van de ouders.

2.5.     Ziekte of ongeval van je kind

2.5.1.   Vaccinatie

In de groepsopvang loopt je kindje een hoger risico op infectieziekten. Wij raden je aan je kindje te laten vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin.

2.5.2.   Ziekte

In noodsituaties moet de kinderbegeleider onmiddellijk kunnen beschikken over alle noodzakelijke informatie die aan hulpdiensten moet doorgegeven worden. Bezorg deze informatie en wijzigingen hierin onmiddellijk aan de kinderbegeleider of verantwoordelijke. Wij volgen de richtlijnen van Kind en Gezin i.v.m. het medisch beleid.

Wanneer kan je kindje wel of niet naar de opvang komen?
Bij elke ziekte of symptoom raadplegen wij de checklist ziekten en symptomen van Kind en Gezin, die je kan terugvinden op onze website.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Je kindje mag komen met bepaalde ziektes/symptomen (Bv. waterwratjes)

2) Je kindje mag komen als het haalbaar is voor kind en opvang. Indien wij merken dat het niet haalbaar is voor kind en/of opvang, zullen wij je vragen je kindje niet te brengen of te komen halen. (Bv. verkoudheid, ontstoken ogen, hand-voet-mondziekte, oorontsteking, spruw)

 • Je kindje mag niet komen met bepaalde ziektes/symptomen:
 • Je kindje is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang: komt niet tot spel en weent onophoudelijk. Hierdoor kan de gezondheid en de veiligheid van de andere kinderen niet gegarandeerd worden.
 • Diarree: verandering in stoelgangpatroon, 3 waterige ontlastingen binnen 24u.
 • Braken: twee of meer keer overgeven binnen de 24 uur, bloedbraken, gevaar voor uitdroging en kindjes jonger dan 6 maanden.
 • Aanhoudende buikpijn van 2 uur of langer
 • Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest, ademnood
 • Huiduitslag in combinatie met koorts en veranderingen in gedrag.
 • Mondzweertjes waar je kindje veel last van heeft, weent en moeilijk kan eten.
 • Koorts (vanaf 38°C) als je kindje meer aandacht en zorg nodig heeft en niet kan deelnemen aan de dagelijkse activiteiten. Hierdoor komt de veiligheid van de andere kindjes in het gedrang.
 • Besmettelijke ziekten:
  • Windpokken: terugkomst als de blaasjes volledig uitgedroogd zijn, of ten vroegste 6 dagen na het verschijnen van het eerste blaasje.
  • Impetigo: de eerste 48 uur na de start van antibioticabehandeling of wanneer de blaasjes zijn uitgedroogd.
  • Bof, minimaal tot 5 dagen na begin van de zwelling.
  • Kroep, terugkomst na attest arts dat het niet meer besmettelijk is.
  • Epiglottitis
  • Hersenvliesontsteking
  • Hepatitis A, minimaal tot 14 dagen na begin van de symptomen.
  • Polio
  • Rode hond, minimaal tot 6 dagen na verschijnen van de rode uitslag.
  • Open TBC, terugkomst na attest arts dat het niet meer besmettelijk is.
  • Koortsblaasjes: als kindje niet goed kan slikken en slecht eet.
  • EHEC en hemolytisch uremisch syndroom
  • Salmonella, Paratyfus en Tyfus
  • Shigella en Dysenterie
  • Yersinia enterocolitica
  • Mazelen, minimaal tot 4 dagen na verschijnen van de uitslag.
  • Longontsteking pneumokok/streptokok, terugkomst indien behandeling is gestart.

Wat als je kindje ziek wordt in de opvang?

 • In geval van koorts en/of andere symptomen waarmee je kindje in de opvang kan blijven, contacteren wij je om verdere afspraken te maken over hoe de toestand van je kindje wordt opgevolgd.
 • In geval van symptomen waarmee je kindje niet in de opvang kan blijven, nemen we contact met je op met de vraag je kindje te komen afhalen. Je kindje kan terug naar de opvang komen als het genezen is.

2.6.     Gebruik van medicatie

Geneesmiddelen dien je zo veel mogelijk thuis toe. Als de medicatie toch in de opvang toegediend moet worden, gelden volgende richtlijnen:

 • Zorg steeds voor een attest van arts of apotheker

Een geldig attest bevat volgende informatie:

 • Naam van de voorschrijver
 • Naam van de apotheker (indien attest van de apotheker)
 • Naam van het kind
 • Afleveringsdatum
 • Naam van het geneesmiddel
 • Dosering van het geneesmiddel
 • Wijze van toediening
 • Einddatum of duur van de behandeling

Als je kindje een vaak terugkerend probleem heeft, vraag dan aan je arts een permanent attest. Daarop moet je arts duidelijk vermelden bij welke symptomen we opnieuw medicatie mogen opstarten.

 • Neem de geneesmiddelen steeds mee in de originele verpakking (met bijsluiter). Noteer altijd de naam van je kindje op de verpakking.
 • Noteer dagelijks in het heen- en weerschriftje welk geneesmiddel we moeten toedienen. Vermeld hierbij de hoeveelheid en het tijdstip
 • Medicatie die koel bewaard moet worden, plaats je zo snel mogelijk in de koelkast.
 • In de opvang wordt geen aërosol gegeven, enkel puffs zijn toegelaten.
 • Volgende medicatie dienen we toe zonder een attest van arts of apotheker:
 • Stuit: luierzalf in geval van felrode stuit
 • Neus: fysiologische neusspoeling
 • Koortswerend middel(enkel paracetamol): Als je kindje zich echt niet goed voelt, kan de kinderbegeleider eenmalig een koortswerend middel toedienen. We bellen je om dit te melden en afspraken te maken over hoe we de toestand van je kindje verder opvolgen. Als we je niet kunnen bereiken, geven we het koortswerend middel en zullen we je later opnieuw proberen bereiken.
 • De begeleider die die dag de zorg voor je kindje opneemt, zal de medicatie toedienen.

2.7.     Afspraken

2.7.1.   Afspraken rond voeding

Alle kindjes die na 7u00 naar de groepsopvang worden gebracht, moeten ontbeten hebben. Tussen 6u00 en 7u00 ’s morgens kan je kindje een zelf meegebracht ontbijt eten in de opvanglocatie. Bij de kleinsten passen we de maaltijden aan het ritme van thuis aan. De groentepap geven we ten vroegste om 10u45, de fruitpap ten vroegste om 14u30. In de loper- en peutergroepen eten de kinderen het middagmaal samen rond 10u45, het vieruurtje rond 15u00. We geven geen maaltijden of voeding mee naar huis, ook niet als je kindje vroeger wordt afgehaald dan voorzien. Dit omwille van de wetgeving rond de voedselveiligheid. Het menu vind je terug op onze website en hangt uit op het infobord in de groep. De kindjes krijgen tussendoor enkel water te drinken. Geef geen drankjes mee. Als je kindje nog niet uit een beker kan drinken, breng je een klein drinkflesje mee.

Dieet en allergie
Als we voor je kind rekening moeten houden met een allergie voor bepaalde voedingsstoffen of met een specifiek dieet, bezorg je een medisch attest aan de kinderbegeleider of verantwoordelijke. Op dit attest staat duidelijk vermeld welke voedingsstoffen we niet of in mindere mate mogen geven aan je kind, met begin- en einddatum. Specifieke dieetproducten breng je zelf mee. Sojaproducten voorzien we in de opvang.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de meegebrachte voeding. Voorzie meegebrachte voeding steeds van een etiket met de naam van het kind en de datum van bereiding.
In opvanglocatie nr. 64 kan je voeding voor in de diepvries tussen 7u30 en 17u30 afgeven aan het onthaal zodat dit onmiddellijk in de diepvries geplaatst kan worden. Voeding die in de koelkast bewaard moet worden, plaats je bij aankomst in de koelkast in de groep. Voeding meebrengen houdt bepaalde risico’s in. Kies daarom zoveel mogelijk voor voedingsmiddelen die niet snel bederven. Op www.kindengezin.be vind je meer informatie. Je kan hiervoor ook bij de verantwoordelijke terecht. Na aanvraag bij de verantwoordelijke kan je op elk moment informatie over allergenen in onze voeding raadplegen.

Traktaties
In de groepsopvang vieren we de verjaardag en het afscheid van elk kindje. Als je een traktatie wil laten uitdelen aan de speelkameraadjes, mag dit enkel een voorverpakt droog koekje, voorverpakte cake of fruit voor het vieruurtje zijn. Ouders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van meegebrachte voeding. Extra attenties (ballonnetje, speeltje…) geven wij terug mee naar huis. Traktaties zijn absoluut geen verplichting!

2.7.2.   Afspraken rond slapen en wiegendoodpreventie

Baby’s doen verschillende dutjes, volgens de individuele behoeften.

Lopers/peuters schakelen over naar 1 middagdut. We maken kindjes die hun middagdutje doen niet wakker (zie afspraken 2.3.2). Als de slaapbehoefte van je peuter afneemt, kan je kindje er later worden ingelegd, vroeger worden uitgehaald of niet meer te slapen worden gelegd. Er wordt individueel bekeken of dit haalbaar is voor je kindje .

Wiegendoodpreventie
Wiegendood kan veelal voorkomen worden door mogelijke risicofactoren uit te schakelen: geen buikligging, niet roken en gepaste slaapomgevingstemperatuur. Als je wil dat we je kindje niet op de rug te slapen leggen, vraag je een attest aan de verantwoordelijke en bezorgt dit ingevuld en ondertekend terug. Een blanco attest vind je ook op de website van Kind en Gezin. Kindjes < 1 jaar moeten op advies van Kind en Gezin in een slaapzakje slapen.  Voor deze kindjes gebruiken we enkel lakens, geen dekens. Bedomranders, hoofdkussens, fixatiekussens en grote knuffels gebruiken we niet in de groepsopvang.  Enkel voor kindjes die op een veldbedje slapen, kan bij luchtwegproblemen een hoofdkussentje worden gebruikt.
Kindjes jonger dan 6 maanden slapen in de leefruimte.
Ter preventie van wiegendood is het belangrijk dat er een geleidelijke overgang van thuis naar de kinderopvang gemaakt wordt.

2.7.3.   Mee te brengen

Je kindje is verzorgd als het naar de groepsopvang komt. Dagelijks voorzie je de nodige spulletjes, afhankelijk van de leeftijd van je kindje. Voorzie alles met een  J  van een naamlabel.

Baby’s/kruipers Lopers/peuters
Grote voorraad luiers *(zie volgende pagina) X X
2 setjes reservekledij (ook sokken) X X
Jas of truitje aangepast aan het seizoen X X
Tutjes zonder fopsteentouw (indien nodig)
Neem tutjes regelmatig mee naar huis voor sterilisatie. We voorzien naamlabeltjes voor tutjes in de opvang.
X X
Knuffel, doekje…(indien nodig) X X
Heen- en weerschriftje X X
Slaapzak aangepast aan het seizoen (niet verplicht voor lopers en peuters)
Neem de slaapzak wekelijks mee naar huis voor een wasbeurt.
X (X)
Zomer: waterpampers, badpak of zwembroek J, petje, drinkflesje J als je kind nog niet uit een beker drinkt, watersandaaltjes, extra reservekledij, t-shirtje met korte mouwen (geen spaghettibandjes) X X
Zuigelingenvoeding* (zie volgende pagina) X
Fysiologisch serum om neusje/oogjes te spoelen. X X
Koortswerend middel (Paracetamol) in originele verpakking met bijsluiter. X X
Luierzalf voor felrode stuit X X
Rolletje plastic zakjes voor vuile was X X
Kam of borsteltje X X
Veilige verhoogblokjes (met opstaande rand)voor bedje bij reflux of luchtwegaandoeningen X
Voor kindjes die op een veldbedje slapen een hoofdkussentje bij luchtwegproblemen X
Herfst/winter: pantoffeltjes voor binnen X
Tijdens het zindelijkheidsproces: extra onderbroekjes en shortjes. X
Als je kind gebruik maakt van ochtend- of avondopvang: genaamtekend rugzakje met tut, knuffel en enkele luiers. Als je kind vóór 7u naar de opvang komt, kan je hier ook een ontbijt/flesje in steken. X X
Digitale koortsthermometer X X

 

Verzorgingsproducten en zonnecrème zijn aanwezig in de opvanglocatie. Je mag ook eigen producten meebrengen. Je Maxi-Cosi of buggy plaats je op de daarvoor voorziene plaats en voorzie je van een naamlabel. Kettinkjes, oorringen en armbandjes laat je thuis, wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of ongevallen hiermee.

*Herbruikbare luiers
In de groepsopvang mag je kind gebruik maken van herbruikbare luiers. Voorzie in dit geval een grote voorraad propere, gebruiksklare luiers in het kastje van je kindje. Zorg ook voor een afsluitbare zak voor de vuile luiers.

*luierbroekjes
Je start best pas met luierbroekjes als je kindje bezig is met zindelijkheid.  Anders voorzie je best gewone luiers met kleefstrips.

*Zuigelingenvoeding
Ouders staan in voor de flesvoeding van hun kindje:

 • Dagelijks breng je de nodige gesteriliseerde flesjes mee, gevuld met de correcte hoeveelheid water. Bij aankomst plaats je dit onmiddellijk in de koelkast. Wanneer je kindje zijn/haar flesje drinkt op kamertemperatuur plaats je de flesjes met de correcte hoeveelheid water in het kastje van je kindje. Deze flesjes zijn voorzien van de naam van je kindje en van een dekseltje. Tot 6 maanden steriliseer je best dagelijks de fles en speen, vanaf 6 maanden is wekelijks steriliseren voldoende. Flessenwater kan je geopend max. 3 dagen in de koelkast bewaren (max. 4 C°).
 • Het poeder breng je mee in gesteriliseerde dosispotjes voor flespoeder, voorzien van de naam van je kindje. Voor elk flesje voorzie je een apart potje. Deze potjes moeten kurkdroog zijn en plaats je bij aankomst in het kastje van je kind.
 • Je kan ook gebruik maken van kant en klare kunstvoeding in kartonnen doosjes. Eens geopend zijn deze verpakkingen max. 24 uur houdbaar in de koelkast.

Je kan ervoor kiezen om afgekolfde moedermelk mee te brengen. Hierbij is het belangrijk dat je kindje de gewoonte heeft om uit een fles met speen te drinken.  Schakel daarom tijdig over van borstvoeding naar voeding met de fles. Borstvoeding breng je mee in gesteriliseerde potjes of flesjes die je kan afsluiten, of in moedermelkbewaarzakjes (geschikt om op te warmen in een standaard flesverwarmer). Vermeld steeds duidelijk de naam van je kind en de datum van afkolven op de verpakking en plaats de moedermelk onmiddellijk in de koelkast. Op deze manier is moedermelk 3 dagen houdbaar na afkolving. Om de moedermelk langer te bewaren kan ze ingevroren worden. In opvanglocatie nr. 64 kan je tussen 7u30 en 17u30 moedermelk die in de diepvries bewaard moet worden, afgeven aan het onthaal. De onthaalmedewerker zal deze onmiddellijk in de diepvries plaatsen. In het vriesvak van de koelkast is moedermelk één maand houdbaar. In de diepvriezer         (-18°) is moedermelk 3 maanden houdbaar. Ontdooide moedermelk moet binnen de 24 uur gebruikt worden en mag niet opnieuw worden ingevroren. Als je kindje geen flesje meer drinkt, breng je toch nog tijdelijk een leeg flesje en een doosje met melkpoeder voor 1 fles mee, met vermelding van het aantal schepjes. Dit kunnen we geven als je kindje om één of andere reden de vaste voeding niet goed heeft gegeten.

2.8.     Organiseren van veilige verplaatsingen

Bij mooi weer kunnen kinderbegeleiders gaan wandelen met een groepje kinderen. Om de veiligheid tijdens de verplaatsingen te garanderen, volgen we de richtlijnen van Kind en Gezin. Hierbij houden we rekening met het aantal kinderen en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Tweejaarlijks evalueren we de veiligheid van verplaatsingen en de gebruikte vervoersmiddelen (buggy, wandelkar, wandeltouw…) in een risicoanalyse.

2.9.     Het opvangplan en afwezigheid

Bij opvangbevestiging reserveer je de opvangdagen voor je kind in een opvangplan. Deze wordt bij inschrijving in tweevoud vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Je ontvangt 1 exemplaar. Het opvangplan is geldig vanaf de startdatum tot je kind naar school vertrekt of 3,5 jaar is, tenzij anders overeengekomen.

Wisselend opvangplan: volgens afspraak bezorg je wekelijks of maandelijks het opvangplan voor de komende week/maand aan de verantwoordelijke. Als je het wisselend opvangplan niet tijdig doorgeeft, kunnen wij geen opvang garanderen.

In elke groep vangen we maximaal 1 kind op met een (periodiek) wisselend opvangplan.

Dit is enkel mogelijk als jij of je partner een attest van de werkgever kan voorleggen.

2.9.1.   Wijzigen van het opvangplan
  WANNEER AANVRAGEN? HOE AANVRAGEN? WAT GEBEURT ER NA JE AANVRAAG?
Startdatum uitstellen Bij noodzaak Schriftelijk aan de verantwoordelijke Verantwoordelijke gaat na of je plaats kan ingevuld worden door ander kind:
Plaats kan ingevuld worden?

 • nieuwe startdatum wordt overeengekomen en moet bevestigd worden door verantwoordelijke.
 • terug zeker van opvangplaats na bevestiging startdatum.

Plaats kan niet ingevuld worden?

 • Uitstel niet mogelijk, opvangplan start op vastgelegde startdatum.
Verminderen aantal dagen op het opvangplan

 

minimum 2 maanden op voorhand Schriftelijk aan de verantwoordelijke Verantwoordelijke gaat na of je plaats kan ingevuld worden door ander kind:

Plaats kan ingevuld worden?

 •  nieuw opvangplan kan starten vanaf het moment dat de plaats ingevuld kan worden door een ander kind.

Plaats kan niet ingevuld worden?

 • huidig opvangplan loopt 2 maanden door vanaf de 1ste werkdag na je aanvraag.
 • nieuw opvangplan gaat ten vroegste in vanaf de 3de maand na de aanvraag.
 • nieuw opvangplan gaat ten vroegste in vanaf de 3de maand na de startdatum.
Vermeerderen of verschuiven aantal dagen op het opvangplan

 

Op elk moment Schriftelijk aan de verantwoordelijke Verantwoordelijke gaat na of er plaats is op de aangevraagde dagen:

 • Er is plaats              Wijziging of extra dag wordt toegestaan
 • Er is geen plaats    Wijziging of extra dag is helaas niet mogelijk
Eenmalige extra opvangdag Op elk moment Schriftelijk aan de kinderbegeleider (bv. via heen-en-weerschriftje)
Eenmalige verschuiving opvangdagen niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
2.9.2.   Respijtdagen

Je kindje mag per jaar een aantal dagen kosteloos afwezig zijn op een gereserveerde dag. Dit zijn respijtdagen.

  HOEVEEL RESPIJTDAGEN KRIJGT JE KIND PER KALENDERJAAR?
VOLTIJDS OPVANGPLAN

VOLLEDIG KALENDERJAAR

DEELTIJDS OPVANGPLAN

VOLLEDIG KALENDERJAAR

DEELTIJDS/VOLTIJDS OPVANGPLAN

GEEN VOLLEDIG KALENDERJAAR

 

 

 

VAST OPVANGPLAN

 

X = gereserveerd dagdeel

 

 

ma di woe do vrij
X X X X X X X X X X

à 5 volle dagen

à volledig kalenderjaar opvang

à 18 respijtdagen

 

Berekend op basis van aantal gereserveerde volle of halve dagen.

 

Voorbeeld:

 

ma di woe do vrij
X X X X X X X

à 3 halve dagen en 2 volle dagen

à volledig kalenderjaar opvang

à 12,5 respijtdagen

Berekend op basis van aantal gereserveerde volle of halve dagen en aantal opvangmaanden.

 

Voorbeeld:

 

ma di woe do vrij
X X X X X

à 2 volle dagen en 1 halve dag

à Start in mei = 8 maanden opvang

à 6 respijtdagen

 

WISSELEND OPVANGPLAN

 

Berekend op basis van het aantal opvangdagen/week gereserveerd op het opvangplan.

 

Voorbeeld:

à 3,5 dagen

à volledig kalenderjaar opvang

à 12,5 respijtdagen

Berekend op basis van aantal gereserveerde volle of halve dagen en aantal opvangmaanden.

 

Voorbeeld:

à 2 volle dagen en 1 halve dag

à Start in mei = 8 maanden opvang

à 6 respijtdagen

 

PERIODIEK WISSELEND OPVANGPLAN

 

X = gereserveerd dagdeel

 

Berekend per periode, op basis van aantal gereserveerde volle of halve dagen per week en het aantal opvangmaanden.

Totaal respijtdagen is de som van het aantal per periode.

Reden van afwezigheid heeft geen belang. Op elke factuur kan je het aantal resterende respijtdagen van je kind raadplegen. Respijtdagen kunnen niet meegenomen worden naar volgend kalenderjaar.

  MIJN KIND HEEFT NOG RESPIJTDAGEN MIJN KIND HEEFT GEEN RESPIJTDAGEN MEER
Vóór 8u verwittigd Niet voor 8u verwittigd Vóór 8u verwittigd Niet voor 8u verwittigd
 

Vast opvangplan

+

Periodiek wisselend opvangplan

Volle dag gereserveerd 1 respijtdag 1 respijtdag +

25% van je inkomenstarief

75 % van je inkomenstarief 100% van je inkomenstarief

 

Halve dag gereserveerd 0,5 respijtdag 0,5 respijtdag  +

25% van je inkomenstarief

45% van je inkomenstarief 60% van je inkomenstarief

 

Volle dag gereserveerd, halve dag naar de opvang gekomen Geen respijtdagen of bijkomende kosten. Je betaalt voor een halve dag.
 

Wisselend opvangplan

Volle dag gereserveerd in week- of maandplan 1 respijtdag 1 respijtdag +

25% van je inkomenstarief

75% van je inkomenstarief 100% van je inkomenstarief

 

Halve dag gereserveerd in week- of maandplan 0,5 respijtdag 0,5 respijtdag +

25% van je inkomenstarief

45% van je inkomenstarief 60% van je inkomenstarief
Week of maandplan niet doorgegeven

OF

Minder dagen per week op het week- of maandplan dan afgesproken in het opvangplan.

1 respijtdag per volle dag en 0,5 respijtdag per halve dag dat je kindje minder naar de opvang is geweest dan het aantal dagen per week op het opvangplan. 75 % van je inkomenstarief  per volle dag en 45% van je inkomenstarief per halve dag dat je kind minder naar de opvang is geweest dan het aantal dagen per week op het opvangplan.

 

Volle dag gereserveerd, halve dag naar de opvang gekomen Geen respijtdagen of bijkomende kosten. Je betaalt voor een halve dag.
Attest thuisoppas of hospitalisatie? (specifieke zorg zie 2.1.1.) Attest bevat:

– dag(en) opname/oppas

– datum waarop kind terug naar opvang kan (enkel bij attest hospitalisatie)

Geen respijtdag voor de dagen die vermeld staan op het attest. Geen respijtdag voor de dagen die vermeld staan op het attest + 25% van je inkomenstarief. Geen kosten voor de dagen die vermeld staan op het attest. 25% van je inkomenstarief
Extra opvangdag Je hebt al een schriftelijke bevestiging gekregen dat er plaats is voor je kindje op de aangevraagde extra opvangdag à Idem afspraken vast opvangplan.

Je hebt nog geen schriftelijke bevestiging gekregen dat er plaats is voor je kindje op de aangevraagde extra opvangdag à geen respijtdag/kosten

2.9.3.   Afwezigheid op een gereserveerde dag
2.9.4.   Opzeg van het opvangplan

Opzeg van het opvangplan door de ouders
Je kan het opvangplan vroegtijdig opzeggen als je dit 2 maanden op voorhand schriftelijk meedeelt aan de verantwoordelijke. Deze opzegtermijn start de eerste werkdag na het ontvangen van je schriftelijke mededeling. Je opvangplan loopt verder gedurende deze opzegtermijn. Als je plaatsje eerder kan ingevuld worden door een ander kind, kan je opvangplan vroeger stoppen.
Je krijgt de volledige waarborg terug na betaling van je laatste factuur. Als je annuleert vóór de start van de opvang, betalen we de waarborg niet terug.
Uitzondering: De opzegtermijn geldt niet als de vergunning van de opvanglocatie wordt ingetrokken door Kind en Gezin, of als de organisator, verantwoordelijke of kinderbegeleider een zware fout begaat. In dit geval betalen we de waarborg terug.

Opzeg van het opvangplan door de organisator
Kinderopvang ‘t Ballonneke kan de opvang eenzijdig beëindigen als je de afspraken in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst niet naleeft. Minimaal 2 maanden vóór stopzetting van de opvang ontvang je verwittigingen. Als je deze niet naleeft, stopt de opvang vanaf de eerste dag van de derde maand.
Wanbetaling: Na 3 maanden onbetaalde rekening(en) wordt de opvang vanaf de 4de maand eenzijdig stopgezet, tot betaling van de achterstallige facturen (zie  3.8).

Regeling bij niet naleven van de contractuele bepalingen
Bij niet naleven van de contractuele bepalingen, zowel door de organisator als door de ouders, staat een eventuele schadevergoeding steeds in verhouding tot de geleden schade. Er kan geen schadevergoeding worden gevraagd in geval van overmacht bij één van beide partijen.

 

3.    Prijs voor kinderopvang

3.1.     Het attest inkomenstarief

Omdat kinderopvang ’t Ballonneke werkt volgens het systeem inkomenstarief, heb je een attest inkomenstarief nodig. Het inkomenstarief wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op het meest recente Belgische aanslagbiljet.  De verantwoordelijke heeft het attest nodig om de aanwezigheden van je kindje door te geven aan Kind en Gezin, alsook voor de facturatie. Als je het berekende inkomenstarief niet kan betalen, ondanks een eventueel individueel verminderd tarief (zie 3.7), kan je een aanvraag doen bij het OCMW of Sociaal Huis van je stad/gemeente. Het OCMW bepaalt dan op basis van je financiële situatie of je al dan niet recht hebt op een vermindering van het tarief. Vergeet in dit geval je attest inkomenstarief en de nodige bewijzen (loonfiches, afbetalingsplan, schulden…) niet mee te nemen naar het OCMW.

Je kan het attest ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang aanvragen via mijn.kindengezin.be. Doe de aanvraag van het attest ten laatste in de maand vóór de start van de opvang. Je bezorgt je attest aan de verantwoordelijke tijdens de administratieve inschrijving. Echtscheiding en co-ouderschap: verblijven de kinderen via een verblijfsregeling afwisselend bij jou en je ex-partner en doen jullie beiden een beroep op de kinderopvang, dan hebben jullie 2 attesten inkomenstarief nodig: één voor het inkomenstarief vanuit jouw situatie, één voor het inkomenstarief vanuit de situatie van je ex-partner. Meer informatie over de aanvraag van het attest en de berekening van het inkomenstarief vind je op www.kindengezin.be.

Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van het attest inkomenstarief, kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke. Zij, of een andere medewerker, helpen je graag verder.

 • Indexering van het inkomenstarief

Op 1 januari wordt je inkomenstarief automatisch geïndexeerd.  Je nieuw inkomenstarief is beschikbaar in mijn.kindengezin.be.  Je moet dit geïndexeerde attest niet aan ons bezorgen.

 

3.3.     Herberekening van het inkomenstarief

Er moet een herberekening van je inkomenstarief gebeuren als je kindje 3.5 jaar wordt en nog naar de opvang gaat, of als je individueel verminderd tarief vervalt.  Kind en Gezin verwittigt je via mail of per post dat een herberekening nodig is.

Een herberekening is ook nodig bij wijzigingen in je gezinssituatie: huwelijk, echtscheiding, overlijden, extra kindje ten laste…Je nieuw tarief geldt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de herberekening van het inkomenstarief gebeurde. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van Kind en Gezin.

Als je hulp nodig hebt bij de aanvraag van de herberekening, kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke. Zij, of een andere medewerker, helpen je graag verder.

Als we geen geldig attest inkomenstarief ontvangen na 3 herinneringen, schorsen we de schriftelijke overeenkomst vanaf de eerste dag van de derde maand na de vervaldag van je attest. Dit betekent dat je kind niet opgevangen kan worden tot wij beschikken over een geldig attest. Voor de dagen dat je kind niet naar de opvang kan komen wegens deze schorsing, gelden dezelfde regels als bij afwezigheid op een gereserveerde dag (zie 2.9.3).

 

3.4.     Hoeveel betaal je?

 • Voor opvang minder dan 5 uur binnen de openingsuren betaal je 60% van je inkomenstarief, met een minimum van €1,67.
 • Voor opvang tussen 5u en 11u binnen de openingsuren betaal je 100% van je inkomenstarief. Als je kind op één dag op verschillende tijdstippen aanwezig, dan worden deze uren samengeteld per dag.
 • Voor opvang van meer dan 11u, betaal je 160% van je inkomenstarief (enkel in kinderdagverblijf nr 64 mogelijk)

De prijs die je betaalt dekt het geheel van de opvangkosten, met uitzondering van het gebruik van luiers en fles- en dieetvoeding.  De bijkomende kosten vind je terug onder 3.6.

Je bent als ouder zelf verantwoordelijk om voldoende luiers te voorzien. Als de luiers op zijn, brengt de kinderbegeleider je via het heen –en weerschriftje op de hoogte. Indien je na deze verwittiging nog geen luiers bij hebt, worden deze aangerekend.

 

3.5.     Vermindering van het inkomenstarief

 • € 3,34 korting per kind ten laste vanaf het tweede kind. Een kind telt mee t.e.m. het jaar waarin het 12 jaar wordt. Voor één of meerdere meerlingen krijg je éénmalig een aanvullende vermindering van € 3,34.
 • Vermindering met 25% voor een gezin met een inkomen < inkomensgrens die jaarlijks op 1/11 wordt bepaald door K&G. Voor gezinnen ≥ inkomensgrens, wordt het percentage gradueel verminderd met 1% per begonnen schijf van €50.

3.6.     Bijkomende kosten

Afvalverwerking luiers €0,15 per opvangmoment (niet bij herbruikbare luiers)
Gebruik verzorgingsproducten €0,15 per opvangmoment
Luiers vergeten €2 per volledige aanwezigheidsdag

€1 per halve aanwezigheidsdag

Facturatiekosten € 3,72per maand/per gezin/per opvangvorm
Waarborg badge €10/badge, wordt teruggestort na teruggave badge
Waarborg

bij opvangbevestiging*

€50/dag/week, als gezamenlijk belastbaar inkomen

< inkomensgrens betaal je 10€/dag/week

Laattijdig afhalen (na 18u) in locatie De Poenjaard 25% van je inkomenstarief
Afhalen na 18u in KDV nr 64 zonder inschrijving of later dan het aangevraagde einduur 25% van je inkomenstarief
Afwezigheid niet verwittigd vóór 8 uur de eerste afwezigheidsdag. (ook als je kindje enkel namiddag komt) 25% van je inkomenstarief, bovenop de respijtdag of de 75% van het inkomenstarief die je betaalt als je respijtdagen op zijn, met een minimum van het geldend minimumtarief en met een maximum van de normale dagprijs.
Nr. 64: afwezigheid ochtendopvang (6u-7u) niet verwittigd 1 uur voor het aangevraagde uur. 25% van je inkomenstarief. Deze kost betaal je bovenop de respijtdag of de 75% van je inkomenstarief die je betaalt als je respijtdagen op zijn.
Wanbetaling

 

€15 rappelkosten voor een tweede rappel + 10% schadebeding en interesten aan de wettelijke interestvoet, met een minimum van €25.

3.7.     Individueel verminderd tarief

In onderstaande situaties kan je een individueel verminderd tarief krijgen. Bij de aanvraag van een attest inkomenstarief via mijn.kindengezin.be kan je jouw specifieke situatie aanvinken. Let op: hiermee verklaar je op eer dat je in deze situatie zit en dat je de nodige bewijzen hiervoor bijhoudt. Kind en Gezin kan deze bewijzen altijd opvragen. Als je niet de juiste bewijzen kan voorleggen, kan Kind en Gezin je tarief herberekenen en eventueel een sanctie opleggen.

ouder of inwonende persoon bevindt zich in volgende situatie: Bij te houden documenten
Invaliditeitsuitkering Bewijs van invaliditeitsuitkering op het moment van de aanvraag
6 opeenvolgende maanden een voltijdse werkloosheidsuitkering Bewijs van werkloosheidsuitkering voor 6 opeenvolgende maanden vóór de aanvraag.
Faillissementsuitkering Bewijs van faillissementsuitkering van een sociaal verzekeringsfonds.
Werknemers: 12 maanden na de aanvraag van het attest zal het inkomen minstens 50% gedaald zijn, bv. jaar voltijds loopbaanonderbreking Bewijs van inkomen dat verminderd is met minstens 50%. Bewijs dat deze vermindering minstens 12 maanden duurt en dat inkomen niet zal stijgen.
Zelfstandigen: lagere sociale bijdrage betaald  met een duurtijd van minstens 12 maanden. Bewijs akkoord van sociaal verzekeringsfonds van minder sociale bijdragen voor minstens 12 maanden en dat inkomen niet zal stijgen.
Leefloon, geen van beide volgt een opleiding bij VDAB of OCMW Attest leefloon van het OCMW
Leefloon, minstens één van beide volgt een opleiding bij VDAB of OCMW Attest leefloon van het OCMW

Attest opleiding van het OCMW of VDAB

Beiden hebben samen een laag inkomen =

< €16 215,64 Eén van beide volgt een inburgeringstraject.

Attest van het Onthaalbureau inburgering
Beiden hebben samen een laag inkomen =

< €16 215,64 en werken elk minstens 19u per week.

Arbeidscontracten die aantonen dat beiden minstens gemiddeld 19u per week werken.
Beiden hebben een attest voor materiële of medische hulp Attest voor materiële of medische hulp van Fedasil, het Rode Kruis, het Lokale opvanginitiatief of Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Attest van gezinssamenstelling

Attest voor een inwonend pleegkind Attest pleegzorg van een erkende dienst voor pleegzorg.
Minderjarige tienermoeder (<18 jaar bij start opvang of op datum herberekening) Attest gezinssamenstelling op datum van start opvang of datum herberekening

3.8.     Facturatie en wanbetaling

Bij het begin van de maand ontvang je de factuur van de voorbije opvangmaand.
Deze factuur betaal je binnen de 14 dagen. Als we het factuurbedrag binnen deze termijn niet ontvangen hebben, sturen we je een eerste rappel, waarna je nogmaals 14 dagen tijd krijgt om de openstaande rekening(en) te betalen. Als we een tweede rappel moeten versturen, rekenen we volgende kosten aan: €15 rappelkosten, 10% schadebeding en interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf vervaldatum van de factuur. Deze kosten met een minimum van €25. Na 3 maanden onbetaalde rekening(en) wordt de opvang vanaf de 4de maand eenzijdig stopgezet, tot betaling van de achterstallige facturen.

3.9.     Fiscaal attest

Opvangkosten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Het maximum aftrekbare bedrag per opvangdag per kind wordt jaarlijks vastgelegd. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de overheid – departement financiën (www.minfin.fgov.be). Ten laatste in mei van het jaar dat volgt op dat waarin de opvangkosten werkelijk betaald zijn, reiken we de fiscaal attesten uit via het individueel kastje van je kind, eventueel vastgehecht aan de factuur. Dit impliceert dat alle facturen van dat jaar vereffend moeten zijn. Aangezien de opvangkosten van de maand december pas in het daaropvolgende jaar gefactureerd worden, lopen de fiscaal attesten steeds van december tot november.  Voor onze thuisoppas zieke kinderen ontvang je ook een fiscaal attest.

 

4. Privacyverklaring

4.1. Identiteit

Vzw ‘t Ballonneke heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar opvangactiviteiten.

4.2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

 • de klantenadministratie;
 • de facturatie;
 • de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
 • de ontwikkeling van een beleid;
 • de naleving van de subsidievoorwaarden;
 • Buitenschoolse opvang: dagelijkse afhaallijst van de kinderen bestemd voor de scholen;
 • Binnen de opvangperiode kunnen gegevens worden gecommuniceerd tussen verschillende opvanglocaties bij wijziging van opvanglocatie binnen de organisatie;
 • Continuïteit van de opvang verzekeren;
 • Voldoen aan wettelijke meldingsplicht;

Voor eventueel ander gebruik wordt een aparte toelating gevraagd.

4.3. Rechtsgrond

Voor kinderopvang van baby’s en peuters
We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. . Daarnaast beroepen we ons op het  Vergunningsbesluit van 22 november 2013  over de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.
We verwerken beeldmateriaal van uw kind in het kader van onze werking, rekening houdend met de toestemming die ons door u werd verleend. (zie bijlage: toestemming beeldmateriaal)
U ontvangt van ons logingegevens om toegang te hebben tot de foto’s van het kinderdagverblijf op onze website.
Recht van het gezin

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Mits de rechtsgrond gewaarborgd blijft.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
 • Als je verandert van opvang buiten onze organisatie, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie.

Om uw recht op toegang uit te oefenen, schrijft u een brief naar Kinderopvang ’t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64 te Melsele of een mail naar in**@vz***********.be.
U dateert en ondertekent uw schrijven. Bij uw brief steekt u een kopie van uw identiteitskaart. Als u een e-mail stuurt, tekent u die elektronisch. U heeft namelijk enkel toegang tot uw eigen persoonsgegevens.
U mag uw schriftelijk verzoek ook ter plaatse afgeven. De uitoefening van dit recht is gratis. Uw vraag wordt binnen 30 kalenderdagen beantwoord.
Bewaarperiode
Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.
Vertrouwelijkheid
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.
Overmaken aan derden
Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin, Zorginspectie, scholen), Huizen van het Kind en andere wettelijke instanties.
Verwerkingsregister
In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar.
Meer weten
De privacy verplichtingen zijn opgelegd door Europa. Kind en Gezin is geen expert in deze regelgeving. Voor mee info kan je terecht bij de Privacycommissie.
Foto’s en filmopnames
De foto’s en/of filmopnames worden gebruikt om onze werking te illustreren en te verbeteren. Op onze beveiligde website kan je de foto’s terugvinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, moet je dit schriftelijk aan ons doorgeven.
Bij andere publicaties wordt dit bevraagd met een schriftelijk toestemming.

 

5.    Klachten

Alle medewerkers staan open voor elke suggestie, tip of ongenoegen. We nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de kinderbegeleiders of de verantwoordelijke.
Je hebt het recht om een klacht te uiten. Je kan een klacht ook schriftelijk, via mail of via ons klachtenformulier op onze website bezorgen aan:

Kinderopvang ‘t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele – E-mail: kw*******@vz***********.be – Tel: 03/755.26.36

We registreren en behandelen elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier.  Een klacht wordt steeds doorgegeven aan de organisator, waarna we samen tot een oplossing proberen komen. We volgen hierbij onze klachtenprocedure. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen brengen wij de klager op de hoogte van de ondernomen acties en besluiten. Klachten kunnen ook worden voorgelegd aan de klachtendienst van Kind en Gezin:

Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel – Tel: 02/533 14 14  – E-mail: kl************@ki*********.be.

Indien je een klacht wenst in te dienen in verband met privacy, kan je je wenden tot de privacycommissie.
Klachtenformulier website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/formulieren/klacht-indienen

 

 

CONTACT

St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be